Faculty
Weimin Bao: Academician of CAS,Professor
Guanrong Chen: Professor
Zhongping Jiang: Professor
Zhisheng Duan: Ph.D.,Professor
Caishan Liu: Ph.D.,Professor
Jinzhi Wang: Ph.D.,Professor
Xun Huang: Ph.D.,Professor
Zhongkui Li: Ph.D.,Assistant Professor

Qian Li: Assistant

 

 

 

 


ADD:Mechanics Building,College of Engineering,Peking University,Beijing,100871,China.©2005-2014 Department of Mechanics and Engineering Science,Peking University.All Right Reserved.